Semiconductors Parts begin by BZ Page 9

BZV55-C4V3/T1 : Diode Zener 4v3
BZV 55-C 4 V 3/T1

BZV55-C4V7 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 4 V7

BZV55-C4V7/T1 : Diode Zener 4v7
BZV 55-C 4 V 7/T1

BZV55-C51 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 51

BZV55-C56 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 56

BZV55-C56/T1 : Diode Zener 56v
BZV 55-C 56/T1

BZV55-C5V1 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 5 V1

BZV55-C5V1/T1 : Diode Zener 5v1
BZV 55-C 5 V 1/T1

BZV55-C5V6 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 5 V6

BZV55-C5V6/T1 : Diode Zener 5v6
BZV 55-C 5 V 6/T1

BZV55-C62 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 62

BZV55-C68 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 68

BZV55-C6V2 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 6 V2

BZV55-C6V2/T1 : Diode Zener 6v2
BZV 55-C 6 V 2/T1

BZV55-C6V8 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 6 V8

BZV55-C6V8/T1 : Diode Zener 6v8
BZV 55-C 6 V 8/T1

BZV55-C75 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 75

BZV55-C7V5 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 7 V5

BZV55-C7V5/T1 : Diode Zener 7v5
BZV 55-C 7 V 5/T1

BZV55-C8V2 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 8 V2

BZV55-C8V2/T1 : Diode Zener 8v2
BZV 55-C 8 V 2/T1

BZV55-C9V1 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-C 9 V1

BZV55-C9V1/T1 : Diode Zener 9v1
BZV 55-C 9 V 1/T1

BZV55-F10 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 10

BZV55-F11 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 11

BZV55-F12 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 12

BZV55-F13 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 13

BZV55-F15 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 15

BZV55-F16 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 16

BZV55-F18 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 18

BZV55-F20 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 20

BZV55-F22 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 22

BZV55-F24 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 24

BZV55-F27 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 27

BZV55-F2V4 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 2 V4

BZV55-F2V7 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 2 V7

BZV55-F30 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 30

BZV55-F33 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 33

BZV55-F36 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 36

BZV55-F39 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 39

BZV55-F3V0 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 3 V0

BZV55-F3V3 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 3 V3

BZV55-F3V6 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 3 V6

BZV55-F3V9 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 3 V9

BZV55-F43 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 43

BZV55-F47 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 47

BZV55-F4V3 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 4 V3

BZV55-F4V7 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 4 V7

BZV55-F51 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 51

BZV55-F56 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 56

BZV55-F5V1 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 5 V1

BZV55-F5V6 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 5 V6

BZV55-F62 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 62

BZV55-F68 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 68

BZV55-F6V2 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 6 V2

BZV55-F6V8 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 6 V8

BZV55-F75 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 75

BZV55-F7V5 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 7 V5

BZV55-F8V2 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 8 V2

BZV55-F9V1 : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55-F 9 V1

BZV55C : BZV55 Series; Voltage Regulator Diodes
BZV 55C

BZV55C10 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 10

BZV55C10 :
BZV 55 C 10

BZV55C11 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 11

BZV55C11 :
BZV 55 C 11

BZV55C12 :
BZV 55 C 12

BZV55C13 :
BZV 55 C 13

BZV55C15 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 15

BZV55C15 :
BZV 55 C 15

BZV55C16 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 16

BZV55C16 :
BZV 55 C 16

BZV55C18 :
BZV 55 C 18

BZV55C20 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 20

BZV55C20 :
BZV 55 C 20

BZV55C22 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 22

BZV55C22 :
BZV 55 C 22

BZV55C24 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 24

BZV55C24 :
BZV 55 C 24

BZV55C27 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 27

BZV55C27 :
BZV 55 C 27

BZV55C2V4 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 2 V4

BZV55C2V4 :
BZV 55 C 2 V4

BZV55C2V7 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 2 V7

BZV55C2V7 :
BZV 55 C 2 V7

BZV55C30 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 30

BZV55C30 :
BZV 55 C 30

BZV55C33 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 33

BZV55C33 :
BZV 55 C 33

BZV55C36 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 36

BZV55C36 :
BZV 55 C 36

BZV55C39 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 39

BZV55C39 :
BZV 55 C 39

BZV55C3V0 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 3 V0

BZV55C3V0 :
BZV 55 C 3 V0

BZV55C3V3 :
BZV 55 C 3 V3

BZV55C3V6 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 3 V6

BZV55C3V6 :
BZV 55 C 3 V6

BZV55C3V9 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 3 V9

BZV55C3V9 :
BZV 55 C 3 V9

BZV55C43 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 43

BZV55C43 :
BZV 55 C 43

BZV55C47 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 47

BZV55C47 :
BZV 55 C 47

BZV55C4V3 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 4 V3

BZV55C4V3 :
BZV 55 C 4 V3

BZV55C4V7 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 4 V7

BZV55C4V7 :
BZV 55 C 4 V7

BZV55C51 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 51

BZV55C51 :
BZV 55 C 51

BZV55C56 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 56

BZV55C56 :
BZV 55 C 56

BZV55C5V1 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 5 V1

BZV55C5V1 :
BZV 55 C 5 V1

BZV55C5V6 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 5 V6

BZV55C5V6 :
BZV 55 C 5 V6

BZV55C62 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 62

BZV55C62 :
BZV 55 C 62

BZV55C68 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 68

BZV55C68 :
BZV 55 C 68

BZV55C6V2 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 6 V2

BZV55C6V2 :
BZV 55 C 6 V2

BZV55C6V8 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 6 V8

BZV55C6V8 :
BZV 55 C 6 V8

BZV55C75 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 75

BZV55C75 :
BZV 55 C 75

BZV55C7V5 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 7 V5

BZV55C7V5 :
BZV 55 C 7 V5

BZV55C8V2 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 8 V2

BZV55C8V2 :
BZV 55 C 8 V2

BZV55C9V1 : Zener Voltage Regulator Diode, Package : DO-213AA
BZV 55 C 9 V1

BZV55C9V1 :
BZV 55 C 9 V1

BZV55Series : Zener Diodes
BZV 55 Series

BZV58 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58

BZV58C10 :
BZV 58 C 10

BZV58C10 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 10

BZV58C100 : Silicon Power Z-diode
BZV 58 C 100

BZV58C100 :
BZV 58 C 100

BZV58C100 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 100

BZV58C11 :
BZV 58 C 11

BZV58C11 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 11

BZV58C110 : Silicon Power Z-diode
BZV 58 C 110

BZV58C110 :
BZV 58 C 110

BZV58C110 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 110

BZV58C12 :
BZV 58 C 12

BZV58C12 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 12

BZV58C120 : Silicon Power Z-diode
BZV 58 C 120

BZV58C120 :
BZV 58 C 120

BZV58C120 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 120

BZV58C13 :
BZV 58 C 13

BZV58C13 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 13

BZV58C130 : Silicon Power Z-diode
BZV 58 C 130

BZV58C130 :
BZV 58 C 130

BZV58C130 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 130

BZV58C15 :
BZV 58 C 15

BZV58C15 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 15

BZV58C150 : Silicon Power Z-diode
BZV 58 C 150

BZV58C150 :
BZV 58 C 150

BZV58C150 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 150

BZV58C16 :
BZV 58 C 16

BZV58C16 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 16

BZV58C160 : Silicon Power Z-diode
BZV 58 C 160

BZV58C160 :
BZV 58 C 160

BZV58C160 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 160

BZV58C18 :
BZV 58 C 18

BZV58C18 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 18

BZV58C180 : Silicon Power Z-diode
BZV 58 C 180

BZV58C180 :
BZV 58 C 180

BZV58C180 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 180

BZV58C20 :
BZV 58 C 20

BZV58C20 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 20

BZV58C200 :
BZV 58 C 200

BZV58C200 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 200

BZV58C22 :
BZV 58 C 22

BZV58C22 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 22

BZV58C24 :
BZV 58 C 24

BZV58C24 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 24

BZV58C27 :
BZV 58 C 27

BZV58C27 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 27

BZV58C30 :
BZV 58 C 30

BZV58C30 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 30

BZV58C33 :
BZV 58 C 33

BZV58C33 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 33

BZV58C36 :
BZV 58 C 36

BZV58C36 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 36

BZV58C39 :
BZV 58 C 39

BZV58C39 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 39

BZV58C43 :
BZV 58 C 43

BZV58C43 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 43

BZV58C47 :
BZV 58 C 47

BZV58C47 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 47

BZV58C51 :
BZV 58 C 51

BZV58C51 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 51

BZV58C56 :
BZV 58 C 56

BZV58C56 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 56

BZV58C62 :
BZV 58 C 62

BZV58C62 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 62

BZV58C68 :
BZV 58 C 68

BZV58C68 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 68

BZV58C75 :
BZV 58 C 75

BZV58C75 : Pot (W) = 5 ;; VZ(V) = 8V2 200
BZV 58 C 75

 
0-C     D-L     M-R     S-Z